Korea Moo Moo Kwan Hapkido Associationสมาคม มู มู กวัน ฮับกิโดประเทศเกาหลี
Korea Moo Moo Kwan Hapkido Association
 

เมื่อประมาณค.ศ.1950 ที่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ มู มู กวัน ฮับกิโด ประเทศเกาหลี ได้ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ ฮับกิโด โดยปรมาจารย์ Kim Yong Man เป็นผู้ก่อตั้ง

GM Kim Yong Man
 มู มู กวัน ฮับกิโด ถือเป็นสำนักฮับกิโด ที่คงเอกลักษณ์การฝึก ฮับกิโดแบบดั้งเดิม เน้นการฝึกร่างกายและจิตใจ ให้แข็งแรง แข็งแกร่ง อดทน และมีระเบียบวินัย ควบคู่กันไป
จนกระทั่งปีค.ศ.1963 ได้มีการจัดตั้งเป็น สมาคม มู มู กวัน ฮับกิโด ประเทศเกาหลี เพื่อเป็นสำนักใหญ่ มู มู กวัน ฮับกิโด โลก ควบคุมดูแลมาตรฐาน และออกใบรับรองวิทยฐานะผู้ฝึก มู มู กวัน ฮับกิโด ทั่วโลก
สมาคม มู มู กวัน ฮับกิโด ประเทศเกาหลี มีเสือโคร่ง เป็นสัญลักษณ์

ปัจจุบัน มู มู กวัน ฮับกิโด มีสมาชิกกระจายอยู่ทั่วทุกทวีป ทั่วโลก มีการจัดอบรม, สอบเลื่อนขั้น และการแข่งขัน ฮับกิโดชิงแชมป์โลก เป็นประจำทุกปี