Uniform & Equipment

ชุดฝึก มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย)
1. ชุดฝึก (도복) ให้ใช้ชุดฝึกสีดำตามแบบดังรูปเท่านั้น
 2. สายคาดเอวสีตามขั้นคุณวุฒิ (띠)

อุปกรณ์ในการฝึกอาวุธ ผู้ฝึกจะต้องจัดหาอุปกรณ์ฝึกเป็นของส่วนตัวได้แก่
กระบองสองท่อน


กระบองสั้น


พลอง