Thailand Moo Moo Kwan Hapkido


มู มู กวัน ฮับกิโด (ประเทศไทย) 
Thailand Moo Moo Kwan Hapkido : TMH


  วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและเผยแพร่การฝึกของ มู มู กวัน ฮับกิโด (Korea Moo Moo Kwan Hapkido) และของสมาพันธ์ฮับกิโดนานาชาติ (International H.K.D Federation) ในประเทศไทย
2. กำหนดนโยบาย, หลักสูตร, แนวทางการสอนของ มู มู กวัน ฮับกิโด และของสมาพันธ์ฮับกิโดนานาชาติ ในประเทศไทย 
3. จัดการสอบและออกใบรับรองวิทยฐานะ ฮับกิโด ของ มู มู กวัน ฮับกิโด และของสมาพันธ์ฮับกิโดนานาชาติ ในประเทศไทย 
4. ควบคุมดูแลมาตรฐานอาจารย์ผู้ฝึกสอน, นักเรียนฮับกิโด ของ มู มู กวัน ฮับกิโด และของสมาพันธ์ฮับกิโดนานาชาติ ในประเทศไทย
5. เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการร่วมดำเนินกิจการงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ มู มู กวัน ฮับกิโด และของสมาพันธ์ฮับกิโดนานาชาติ ที่มีการจัดขึ้น